Võ Thuật - VideoVài bài quyền Đường Lang, Đạt Ma Côn, Tôn Thức Thái Cực Quyền, Không Thủ Đạo Shito Ryu, Thái Cực Đạo

Đường Lang Quyền :

Trích Yếu Nhất Đoạn : toàn bài

              Trích yếu Nhất Đoạn : Phân thế từ 1 đến 6

                               Trích yếu Nhất Đoạn : Phân thế từ 7 đến 12

                                Trích yếu Nhất Đoạn : Phân thế từ 13 đến 20

ĐẠT MA CÔN 

            (côn pháp của Bồ Đề Đạt Ma) : bài 1 

Tae Kwon Do

           Eui AmGe Baek 1  ; Ge Baek 2 ; 

           Po Eun

Thái Cực Quyền :

                               TÔN THỨC 

 KARATE SHITO RYU (Không Thủ Đạo - Hệ Đông Lưu)

                   Hạc quyền

                   Papuren (Bát Bộ Liên)

                   San Sei Lu (Tam Thập Lục)

                                  Chinto / Trấn Đông

                     Saifa / Toái Phá

                     Kururunfa / Cửu Lưu Đốn Phá

                     Shiso Chin / Tứ Hướng Chiến

Nguồn: nguyenhoaivan.com
Comments