Học tập - Tech‎ > ‎C++‎ > ‎

Hiện thực hóa các giải thuật định thời CPU (C++)

Đây là đoạn code C++ dùng để hiện thực hóa việc định thời CPU. Bao gồm các giải thuật First Come First Serve(FCFS), Shortest Job First(SJF), Shortest Job First preemption (Không độc quyền), Shortest Job First with Nonpreemption (độc quyền), Priority và RoundRobin

Code được phân ra 3 file: (Sau khi hoàn tất chúng ta chạy cpub.cpp)

cpuh.h

// Header file for Cpu scheduling

//------ > cpuh.h

#include<iostream>

#include"stdio.h"

#include"conio.h"


class cpuschedule

{

    int n,Bu[20];

    float Twt,Awt,A[10],Wt[10],w;

    public:

    //Getting the No of processes & burst time

    void Getdata();

    //First come First served Algorithm

    void Fcfs();

    //Shortest job First Algorithm

    void Sjf();

    //Shortest job First Algorithm with Preemption

    void SjfP();

    //Shortest job First Algorithm with NonPreemption

   void SjfNp();

    //Round Robin Algorithm

    void RoundRobin();

    //Priority Algorithm

    void Priority();

};

cpua.cpp

 // Implementation file for Cpu scheduling

#include "cpuh.h"

//Getting no of processes and Burst time

void cpuschedule::Getdata()

{

     int i;

     cout<<"Enter the no of processes:";

     cin>>n;

     for(i=1;i<=n;i++)

    {

         cout<<"Enter The BurstTime for Process p"<< i << "= ";

         cin>>Bu[i];

    }

}

 

//First come First served Algorithm

void cpuschedule::Fcfs()

{

     int i,B[10];

     Twt=0.0;

     for(i=1;i<=n;i++)

    {

         B[i]=Bu[i];

         cout<<"Burst time for process p"<< i <<"= ";

         cout<<B[i];

     }

     Wt[1]=0;

     for(i=2;i<=n;i++)

    {

           Wt[i]=B[i-1]+Wt[i-1];

     }

 

      //Calculating Average Weighting Time

      for(i=1;i<=n;i++)

            Twt=Twt+Wt[i];

      Awt=Twt/n;

      cout<< "Total Weighting Time=" << Twt;

      cout<<"Average Weighting Time=" << Awt <<" ";

}

 

//Shortest job First Algorithm

void cpuschedule::Sjf() {

     int i,j,temp,B[10];

     Twt=0.0;

     for(i=1;i<=n;i++)

    {

         B[i]=Bu[i];

         cout<< "Burst time for process p" << i << "= ";

         cout<<B[i];

    }

    for(i=n;i>=1;i--)

   {

        for(j=1;j<=n;j++)

       {

           if(B[j-1] > B[j])

          {

                temp=B[j-1];

                B[j-1]=B[j];

                B[j]=temp;

          }

       }

    }

 

     Wt[1]=0;

     for(i=2;i<=n;i++)

    {

          Wt[i]=B[i-1]+Wt[i-1];

    }

    //calculating Average Weighting Time

    for(i=1;i<=n;i++)

        Twt=Twt+Wt[i];

    Awt=Twt/n;

    cout<< "Total Weighting Time=" << Twt;

    cout<< "Average Weighting Time=" << Awt <<" ";

}

 

 //Shortest job First Algorithm with NonPreemption

 

void cpuschedule::SjfNp()

{

     int i,B[10],Tt=0,temp,j;

     char S[10];

     float A[10],temp1,t;

     Twt=0.0;

     w=0.0;

     for(i=1;i<=n;i++)

    {

          B[i]=Bu[i];

          cout<< "Burst time for process p" << i << "= ";

          cout<<B[i];

          S[i]='T';

          Tt=Tt+B[i];

          cout<< "Enter the Arrival Time for" << i << "th process= ";

          cin>>A[i];

     }

     for(i=n;i>=1;i--)

    {

         for(j=3;j<=n;j++)

        {

              if(B[j-1] > B[j])

             {

                   temp=B[j-1];

                   temp1=A[j-1];

                   B[j-1]=B[j];

                   A[j-1]=A[j];

                   B[j]=temp;

                   A[j]=temp1;

              }

          }

    }

    for(i=1;i<=n;i++)

    {

     cout<< "p" << i << " " << B[i] << " " <<A[i];

     }

 

     //For the 1st process

     Wt[1]=0;

     w=w+B[1];

     t=w;

     S[1]='F';

     while(w<Tt)

     {

          i=2;

          while(i<=n)

         {

               if(S[i]=='T'&&A[i]<=t)

              {

                  Wt[i]=w;

                   cout<< "WT" << i << "=" << Wt[i];

                   S[i]='F';

                   w=w+B[i];

                   t=w;

                   i=2;

               }

               else

                   i++;

         }

    }

    for(i=1;i<=n;i++)

    cout<< "Wt" << i << "==" << Wt[i];

    //calculating average weighting Time

    for(i=1;i<=n;i++)

       Twt=Twt+(Wt[i]-A[i]);

    Awt=Twt/n;

    cout<< "Total Weighting Time=" << Twt << " ";

    cout<< "Average Weighting Time=" << Awt << " ";

}

 

//Priority Algorithmvoid cpuschedule::Priority()

{

     int i,B[10],P[10],j;

     w=0.0;

     int max;

    Twt=0.0;

    max=1;

    for(i=1;i<=n;i++)

   {

        B[i]=Bu[i];

        cout<< "Burst time for process p" << i << "= ";

        cout<<B[i];

        cout<< "Enter the priority for process P" << i << "= ";

        cin>>P[i];

        if(max < P[i])

            max=P[i];

    }

    j=1;

    while(j<=max)

    {

         i=1;

         while(i <= n)

        {

             if(P[i]==j)

            {

                 Wt[i]=w;

                 w=w+B[i];

             }

             i++;

        }

        j++;

     }

 

     //calculating average weighting Time

     for(i=1;i<=n;i++)

         Twt=Twt+Wt[i];

     Awt=Twt/n;

     cout<< "Total Weighting Time=" << Twt <<" ";

     cout<< "Average Weighting Time=" << Awt << " ";

}

 

//Shortest job First Algorithm with Preemption

void cpuschedule::SjfP()

{

     int i,j,m,Wt[10],k,B[10],A[10],Tt=0,Wtm[10],temp;

     char S[20],start[20];

     int max=0,Time=0,min;

     float Twt=0.0,Awt;

     for(i=1;i<=n;i++)

    {

         B[i]=Bu[i];

         cout<< "Burst time for process P" << i << "= " << B[i];

         if(B[i]>max)

             max=B[i];

         Wt[i]=0;

         S[i]='T';

         start[i]='F';

         Tt=Tt+B[i];

         cout<< "Enter the Arrival Time for" << i << "th process= ";

         cin>>A[i];

         if(A[i]>Time)

             Time=A[i];

     }

     //cout<< "Max=" << max;

     int w=0,flag=0,t=0;

     i=1;

     while(t<Time)

    {

         if(A[i]<=t && B[i]!=0)

        {

             if(flag==0)

            {

                 Wt[i]=Wt[i]+w;

                  cout<< "Wt["<< i << "]=" << Wt[i];

            }

            B[i]=B[i]-1;

            if(B[i]==0)

                S[i]='F';

            start[i]='T';

            t++;

            w=w+1;

            if(S[i]!='F')

           {

                 j=1;flag=1;

                 while(j<=n && flag!=0)

                 {

                       if(S[j]!='F' && B[i]>B[j] && A[j]<=t && i!=j )

                      {

                             flag=0;

                             Wt[i]=Wt[i]-w;

                              i=j;

                      }

                      else

                     {

                          flag=1;

                     }

                     j++;

                 }

             }

             else

             {

                  i++;

                  j=1;

                  while(A[j] <= t &&j <= n)

                  {

                       if(B[i]>B[j] && S[j]!='F')

                      {

                          flag=0;

                          i=j;

                       }

                       j++;

                 }

             }

        }

        else

             if(flag==0)

                      i++;

     }

      cout<< "Printing remaining burst time";

      for(i=1;i<=n;i++)

           cout<< "B["<< i <<"]=" << B[i];

      cout<< " ";

      while(w<Tt)

     {

         min=max+1;

         i=1;

        while(i<=n)

        {

            if(min>B[i] && S[i]=='T')

           {

                 min=B[i];

                 j=i;

            }

            i++;

        }

        i=j;

        if(w==Time && start[i]=='T')

       {

            w=w+B[i];

            S[i]='F';

       }

       else

      {

           Wt[i]=Wt[i]+w;

           w=w+B[i];

           S[i]='F';

      }

   }

    cout<< "Weight info";

    for(i=1;i<=n;i++)

        cout<< "WT["<< i <<"]=" << Wt[i];

    cout<< "after subtracting arrival time";

    for(i=1;i<=n;i++)

    {

          Wt[i]=Wt[i]-A[i];

           cout<< "WT["<< i <<"]=" << Wt[i];

    }

    //Calculating Average Weighting time

    for(i=1;i<=n;i++)

         Twt=Twt+Wt[i];

    Awt=Twt/n;

    cout<< "Average Weighting Time=" << Awt;

}

 

//Round Robin Algorithm

void cpuschedule::RoundRobin()

{

    int i,j,tq,k,B[10],Rrobin[10][10],count[10];

    int max=0;

    int m;

    Twt=0.0;

    for(i=1;i<=n;i++)

   {

       B[i]=Bu[i];

       cout<< "Burst time for process p" << i <<"= ";

       cout<<B[i];

       if(max<B[i])

          max=B[i];

       Wt[i]=0;

    }

    cout<< "Enter the Time Quantum=";

    cin>>tq;

    //TO find the dimension of the Rrobin array

    m=max/tq+1;

 

    //initializing Rrobin array

    for(i=1;i<=n;i++)

   {

        for(j=1;j<=m;j++)

       {

           Rrobin[i][j]=0;

       }

    }

    //placing value in the Rrobin array

    i=1;

    while(i<=n)

    {

        j=1;

        while(B[i]>0)

        {

             if(B[i]>=tq)

            {

                 B[i]=B[i]-tq;

                 Rrobin[i][j]=tq;

                 j++;

            }

            else

           {

                Rrobin[i][j]=B[i];

                B[i]=0;

                j++;

            }

        }

        count[i]=j-1;

        i++;

    }

    cout<< "Display";

    for(i=1;i<=n;i++)

   {

        for(j=1;j<=m;j++)

       {

            cout<<"Rr["<< i <<","<< j <<"]="<< Rrobin[i][j];

            cout<<" ";

        }

        cout<<" ";

    }

    //calculating weighting time

    int x=1;

    i=1;

    while(x<=n)

    {

         for(int a=1;a<x;a++)

        {

           Wt[x]=Wt[x]+Rrobin[a][i];

         }

         i=1;

         int z=x;

         j=count[z];

         k=1;

         while(k<=j-1)

        {

             if(i==n+1)

            {

                 i=1;

                 k++;

            }

            else

            {

                  if(i!=z)

                 {

                      Wt[z]=Wt[z]+Rrobin[i][k];

                 }

                 i++;

            }

         }

         x++;

     }

     for(i=1;i<=n;i++)

          cout<<"Weighting Time for process P"<< i <<"="<<Wt[i];

 

     //calculating Average Weighting Time

     for(i=1;i<=n;i++)

         Twt=Twt+Wt[i];

     Awt=Twt/n;

     cout<<"Total Weighting Time="<<Twt;

     cout<<"Average Weighting Time="<<Awt<<" ";

}

cpub.cpp

//Application file for cpu Scheduling

#include "cpuh.h"

void main()

{

     int ch,cho;

     cpuschedule c;

     do

     {

          cout<<" MENU";

          cout<<"1.Getting BurstTime";

          cout<<"2.FirstComeFirstServed";

          cout<<"3.ShortestJobFirst";

          cout<<"4.RoundRobin";

          cout<<"5.Priority";

          cout<<"6.EXIT";

          cout<<"Enter your choice";

          cin>>ch;

          switch(ch)

         {

             case 1:

                      c.Getdata();

                      break;

             case 2:

                      cout<<"FIRST COME FIRST SERVED SCHEDULING";

                      c.Fcfs();

                      break;

              case 3:

                       cout<<"SHORTEST JOB FIRST SCHEDULING";

                       do

                       {

                             cout<<"1.SJF-Normel";

                             cout<<"2.SJF-Preemptive";

                             cout<<"3.SJF-NonPreemptive";

                             cout<<"Enter your choice";

                             cin>>cho;

                             switch(cho)

                            {

                                 case 1:

                                          c.Sjf();

                                          break;

                                 case 2:

                                          c.SjfP();

                                          break;

                                 case 3:

                                          c.SjfNp();

                                          break;

                              }

                         }while(cho<=3);

                         break;

                case 4:

                         cout<<"ROUND ROBIN SCHEDULING";

                         c.RoundRobin();

                         break;

                case 5:

                         cout<<"PRIORITY SCHEDULING";

                         c.Priority();

                         break;

                case 6:

                         break;

            }

      }while(ch<=5);

}

Comments