Học tập‎ > ‎C#‎ > ‎

Xử lý ảnh trong C#: Invert màu của hình ảnh

    Để đảo ngược màu của hình ảnh chúng ta cần lấy ra từng điểm ảnh (được chia nhỏ thành các màu Red, Green, Blue).
Sau đó lấy 255 trừ đi các giá trị đó.
Code:
 1. public void ApplyInvert()  
 2. {  
 3.     byte A, R, G, B;  
 4.     Color pixelColor;  
 5.   
 6.     for (int y = 0; y < bitmapImage.Height; y++)  
 7.     {  
 8.         for (int x = 0; x < bitmapImage.Width; x++)  
 9.         {  
 10.             pixelColor = bitmapImage.GetPixel(x, y);  
 11.             A = pixelColor.A;  
 12.             R = (byte)(255 - pixelColor.R);  
 13.             G = (byte)(255 - pixelColor.G);  
 14.             B = (byte)(255 - pixelColor.B);  
 15.             bitmapImage.SetPixel(x, y, Color.FromArgb((int)A, (int)R, (int)G, (int)B));  
 16.         }  
 17.     }  
 18.   
 19. }  

(c) vnaking dịch từ http://www.smokycogs.com
Comments