Học tập - Tech‎ > ‎linux‎ > ‎

Kill một process trên Linux bằng lệnh


Bước #1: Đầu tiên bạn cần biết ID của tiến trình đang chạy mà bạn muốn chấm dứt

            (PID - process id)

Sử dụng lệnh ps hoặc lệnh pidof để tìm ID của tiến trình đang chạy. Cú pháp như sau:

ps aux | grep processname
pidof processname


Ví dụ nếu tên tiến trình bạn muốn tìm ID là lighttpd, bạn có thể sử dụng một trong các lệnh sau

# ps aux | grep lighttpd

Output:

lighttpd 3486 0.0 0.1  4248 1432 ?    S  Jul31  0:00 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
lighttpd 3492 0.0 0.5 13752 3936 ?    Ss  Jul31  0:00 /usr/bin/php5-cg

Hoặc sử dụng lênh pidof

# pidof lighttpd

Output:

3486

Bước #2: kill process thông qua PID (process id)


# kill 3486
Hoặc:
# kill -9 3486

Ví dụ về lệnh killall

# killall -9 lighttpd

Kill Firefox process:
# killall -9 firefox-bin

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng lệnh killall trên hđh nền tảng UNIX mà nên sử dụng lệnh kill -9
Comments