Học tập‎ > ‎Mạng Máy Tính‎ > ‎

Cấu hình nhận thực Wi-Fi trong Windows Server 2008

Các lưu ý và yêu cầu trước khi thực thi

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ thiết lập chức năng RADIUS của NPS. Chúng ta sẽ sử dụng Extensible Authentication Protocol (EAP)—Protected EAP (PEAP) một cách chi tiết. Để thực thi nhận thực 802.1X yêu cầu bạn cần có một chứng chỉ bảo mật máy chủ. Người dùng đăng nhập bằng username và password của các tài khoản được định nghĩa trong Active Directory trên Windows Server.

Cần lưu ý rằng bạn cần có một bộ điều khiển không dây hoặc AP được cấu hình bằng một địa chỉ IP tĩnh. Sau đó cần tạo một entry trong Windows Server cho mỗi AP với địa chỉ IP của nó và bí mật chia sẻ.

Cần bảo đảm bạn đã thực hiện cấu hình ban đầu của Windows Server 2008. Thiết lập thời gian vùng, kết nối với mạng bằng một địa chỉ IP tĩnh, đặt tên cho máy chủ, kích hoạt tự động nâng cấp, cài đặt các nâng cấp có sẵn.

Bạn cũng cần có một Active Directory Domain setup. Bảo đảm rằng Active Directory Domain Services role được kích hoạt và bạn đã cấu hình nó với tiện ích dcpromo.exe.

Cài đặt Certificate Services role

Để sử dụng giao thức PEAP, bạn phải cài đặt Certificate Services role. Role Certificate Services cho phép bạn tạo một Certificate Authority (CA) để gán chứng chỉ yêu cầu tại máy chủ. Ở đây máy khách có thể hợp lệ hóa máy chủ trước khi gửi các chứng chỉ đăng nhập của nó.
Trong cửa sổ Initial Configuration Tasks, tìm đến phần Add roles và kích nó. Nếu bạn đã đóng hoặc ẩn cửa sổ này, hãy kích Start > Server Manager, chọn Roles, kích Add Roles.
Chọn Active Directory Certificate Services (xem trong hình 1), kích Next.

Wi Fi1 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008

Hình 1: Chọn cài đặt Active Directory Certificate Services role

Kích Next trên màn hình. Sau đó chọn role Certification Authority và Certificate Authority Web Enrollment. Khi gặp nhắc nhở (xem trong hình 2), kích Add Required Role Services. Sau đó kích Next để tiếp tục.

Wi Fi2 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 2: Cấu hình bằng cách thêm các dịch vụ role

Chọn kiểu Enterprise (hình 3) và kích Next.

Wi Fi3 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 3: Chọn kiểu Enterprise

Với kiểu CA, chọn Root CA (xem hình 4), kích Next.

Wi Fi4 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008
Hình 4: Chọn Root CA

Với tùy chọn Set Up Private Key, chọn Create a new private key (xem hình 5), kích Next.

Wi Fi5 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 5: Tạo khóa riêng mới

Sử dụng các tùy chọn mặc định để mã hóa CA (xem hình 6) và kích Next.

Wi Fi6 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 6: Tiếp tục bằng cách chấp nhận các giá trị mặc định

Nếu cần thiết bạn có thể thay đổi các thiết lập CA (xem ví dụ trong hình 7), kích Next. Tuy nhiên với lý do bảo mật bạn nên sử dụng FQDN làm tên chung. Để dễ phân biệt chứng chỉ, bạn nên đặt -CA ở cuối tên.

Wi Fi7 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 7: Chọn tên CA

Về thời gian hợp lệ, bạn có thể kéo dài thời gian này thêm đến 5 năm (chẳng hạn đến 20 năm giống như trong hình 8), bằng cách này bạn sẽ không phải renew hoặc tạo lại chứng chỉ. Kích Next để tiếp tục.

Wi Fi8 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 8: Tăng thời gian hợp lệ

Sử dụng các location cơ sở dữ liệu chứng chỉ mặc định (xem hình 9) bằng cách kích Next.

Wi Fi9 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 9: Tiếp tục chấp nhận các location mặc định

Làm mới lại Introduction to IIS và kích Next.

Nếu muốn, bạn có thể thay đổi các role đã được cài đặt và kích Next.

Làm mới lại các thiết lập và kích Install.

Yêu cầu chứng chỉ

Lúc này bạn đã thiết lập được CA, đã có một chứng chỉ được yêu cầu bởi PEAP cho máy chủ nhận thực. Đầu tiên bạn phải tạo Microsoft Management Console (MMC): Kích Start, đánh MMC và nhấn Enter.

Trên cửa sổ MMC, kích File>Add/Remove Snap-in.

Chọn Certificates (xem hình 10), kích Add.

Wi Fi10 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 10: Thêm Certificates snap-in

Chọn Computer account, kích Next.

Chọn Local computer, kích Finish và kích OK.

Mẹo:

Bạn có thể lưu MMC này trên desktop của mình để dễ dàng truy cập: kích File>Save.

Mở Certificates (Local Computer Account), mở Personal, kích phải Certificates và chọn All Tasks>Request New Certificate (xem hình 11).

Wi Fi11 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 11: Yêu cầu chứng chỉ mới

Trong cửa sổ thông tin, kích Next để tiếp tục.

Chọn Domain Controller, kích Enroll. Sau khi thành công, kích Finish.

Cài đặt Network Policy and Access Services Role

Trong các phiên bản Windows Server trước, chức năng RADIUS được cung cấp bởi dịch vụ nhận thực Internet (Internet Authenticate Service, được viết tắt là IAS). Tuy nhiên bắt đầu từ Windows Server 2008, nó được cung cấp bởi Network Policy and Access Services. Thành phần này gồm có các dịch vụ IAS trước cùng với tính năng NAP mới.

Trong cửa sổ Initial Configuration Tasks, bạn tìm và kích Add roles. Nếu bạn đã đóng hoặc đã ẩn cửa sổ đó, hãy kích Start> Server Manager, chọn Roles và kích Add Roles.

Chọn Network Policy and Access Services (xem trong hình 11) và kích Next.

Server1 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 11: Cài đặt Network Policy and Access Services role

Xem lại hướng dẫn và kích Next.

Chọn các mục được liệt kê dưới đây (xem hình 2):

 • Network Policy Server
 • Routing and Remote Access Servers
 • Remote Access Services
 • Routing
Server2 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 12: Chọn cài đặt bốn tùy chọn đầu tiên

Kích Next, sau đó kích Install và đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất rồi kích Close.

Lúc này bạn có thể bắt đầu việc cấu hình NPS với chức năng RADIUS: kích Start, đánh nps.msc và nhấn Enter.

Với tùy chọn Standard Configuration, chọn RADIUS server for 802.1X Wireless or Wired Connections(xem hình 3) từ menu sổ xuống.

Server3 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 13: Chọn RADIUS server for 802.1X

Kích Configure 802.1X.

Với Type of 802.1X connections, chọn Secure Wireless Connections (xem trong hình 4) và kích Next.

Server4 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 14: Chọn bảo mật các kết nối không dây

Với mỗi bộ điều khiển hoặc điểm truy cập không dây, kích Add để tạo một entry máy khách RADIUS mới. Nhưng những gì thể hiện trong hình 5, bạn sẽ phải chỉ định tên, đây là thứ giúp bạn dễ phân biệt, địa chỉ IP hoặc DNS và bí mật chia sẻ Shared Secret.

Server5 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 5: Nhập vào các thông tin chi tiết cho bộ điều khiển hay điểm truy cập không dây của bạn

Các bí mật này rất quan trọng cho việc nhận thực và mã hóa. Hãy nhập vào các chi tiết phức tạp và có độ dài nhất định, giống như mật khẩu. Chúng cần phải mang tính duy nhất đối với mỗi bộ điều khiển hay AP không dây. Sau đó bạn cần phải nhập các bí mật chia sẻ Shared Secret như vậy vào các bộ điều khiển hay AP tương ứng. Nhớ giữ bí mật chúng, lưu chúng vào một nơi nào đó an toàn.

Về phương pháp nhận thực, Authentication Method, chọn Microsoft Protected EAP (PEAP) vì chúng ta đang sử dụng PEAP.

Kích nút Configure…, chọn chứng chỉ mà bạn đã tạo trước, kích OK.

Trong cửa sổ Specify User Groups (xem hình 16), kích Add.

Server6 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 6: Bổ sung các nhóm người dùng mà bạn muốn họ có thể kết nối

Trong các hộp thoại Select Group, nhập vào các nhóm, kích Advanced để tìm kiếm các nhóm có sẵn. Nếu chưa tạo các nhóm bổ sung, bạn hãy chọn Domain Users để cho phép người dùng và Domain Computers cho nhận thực máy nếu các bộ điều khiển hay AP của bạn hỗ trợ nó. Nếu nhận được thông báo lỗi rằng miền đó không tồn tại, bạn hãy khởi động lại máy chủ Active Directory Domain Services và thực hiện lại lần nữa.

Khi đã thêm các nhóm mong muốn, kích Next để tiếp tục.

Trong cửa sổ Configure a VLAN (xem hình 17), nếu mạng của bạn (switch và các bộ điều khiển hay AP) hỗ trợ VLAN và bạn đã cấu hình chúng, khi đó hãy kích Configure… để thiết lập chức năng VLAN.

Server7 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 17: Kích nút Configure để định nghĩa các thiết lập VLAN

Giờ đây bạn đã thực hiện xong việc cấu hình VLAN, hãy kích Next.

Xem lại các thiết lập và kích Finish.

Cấu hình các bộ điều khiển hoặc AP không dây

Giờ là lúc chúng ta thực hiện cấu hình các bộ điều khiển hay các điểm truy cập không đây. Đầu tiên, hãy triệu gọi giao diện web bằng cách nhập địa chỉ IP của chúng vào trình duyệt. Sau đó điều hướng đến các thiết lập không dây.

Chọn -Enterprise hoặc WPA2-Enteprise. Về kiểu mã hóa, chọn TKIP if using WPAorAES if using WPA2. Sau đó nhập vào địa chỉ IP cho máy chủ RADIUS, đây là máy Windows Sever mà bạn thiết lập. Tiếp đến, nhập vào các bí mật chia sẻ mà bạn đã tạo trước đó cho bộ điều khiển và AP. Sau đó lưu lại các thiết lập.

Cài đặt chứng chỉ CA tên máy khách

Bạn cần cài đặt CA vào các máy khách của mình. Bằng cách này, máy khách có thể hợp lệ hóa máy chủ trước khi thực hiện nhận thực.

Nếu đang điều hành một mạng miền bằng Active Directory, bạn cần triển khai chứng chỉ này với Group Policy. Mặc dù vậy, cũng có thể tự mình thực hiện việc cài đặt nó, đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận.

Để xem và quản lý các chứng chỉ trong Windows Server 2008, triệu gọi Certificate Manager. Nếu bạn đã lưu MMC đó vào desktop của mình trong phần 1, hãy mở nó. Bằng không hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Kích Start, đánh MMC và nhấn Enter.
 2. Trên cửa sổ MMC, kích File>Add/Remove Snap-in.
 3. Chọn Certificates và kích Add.
 4. Chọn Computer account và kích Next.
 5. Chọn Local computer, kích Finish, sau đó kích OK.

Mẹo: Bạn nên lưu MMC này ra desktop của mình để dễ truy cập sau này: kích File>Save.

Mở rộng Certificates (Local Computer Account), mở Personal, kích Certificates.

Như những gì thể hiện trong hình 18, kích phải vào chứng chỉ có tận cùng là CA, sau đó chọn All Tasks, Export…. Sau đó thực hiện theo wizard để export. Khi được nhắc nhở, không export khóa riêng mà sử dụng định dạng DER. Bạn nên export vào ổ USB để có thể mang đến các máy khách khác một cách dễ dàng.

Server8 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008 Hình 18: Export chứng chỉ CA để cài đặt vào các máy khách

Lúc này trên các máy khách, kích đúp chứng chỉ và kích nút Install Certificate (hình 19). Sử dụng wizard để import nó vào kho chứa Trusted Root Certificate Authorities.

Server9 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008
Hình 19: Cài đặt chứng chỉ CA vào máy khách

Cấu hình các thiết lập mạng trên máy khách

Bạn có thể cấu hình các thiết lập mạng. Giống như việc cài đặt chứng chỉ, bạn có thể đẩy các thiết lập mạng cho các máy khách bằng Group Policy nếu đang điều hành một mạng miền bằng Active Directory. Mặc dù vậy bạn vẫn có thể cấu hình một cách thủ công các máy khách, giống như cách được thảo luận với Windows XP, Vista và 7 dưới đây.

Đầu tiên, tạo một network profile hoặc entry mạng ưa thích. Với Security Type chọn WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enteprise. Với Encryption Type, chọn TKIP if using WPA hoặc AES if using WPA2.

Mở network profile và chọn tab Security (trong Vista & 7) hoặc tab Authentication (trong XP). Trong XP, tích tùy chọn Enable IEEE 802.1x authentication for this network.

Với Network Authentication method (trong Vista & 7, như thể hiện trong hình 20) hoặc EAP Type (trong XP), chọn Protected EAP (PEAP). Trong XP, cũng hủy chọn cả hai hộp kiểm dưới cùng của cửa sổ.

Server10 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008
Hình 20: Chọn PEAP làm phương pháp nhận thực

Chỉ trong Windows 7, kích nút Advanced Settings trong tab Security. Sau đó trên cửa sổ Advanced Settings, tích tùy chọn Specify authentication mode, chọn User Authentication, và kích OK để trở về tab Security.

Kích Settings (trong Vista & 7) hoặc nút Properties (trong XP).
Sau đó trong hộp thoại Protected EAP Properties, thực hiện theo các bước sau (hình 11 thể hiện một ví dụ):

 • Tích vào hộp đầu tiên, Validate server certificate.
 • Tích hộp chọn thứ hai, Connect to these servers, và nhập vào tên đầy đủ của máy chủ. Nếu cần, tìm nó trên Windows Server bằng cách kích Start > Server Manager.
 • Trong hộp danh sách Trusted Root Certification Authorities, chọn chứng chỉ CA mà bạn vừa nhập.
 • Chọn Secured password (EAP-MSCHAP v2) làm phương pháp nhận thực.

Server11 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008

Hình 21: Cấu hình các thuộc tính PEAP

 • Kích nút Configure. Nếu bạn điều hành một mạng miền bằng Active Directory, nên tích tùy chọn này. Ngược lại, hãy hủy chọn nó để người dùng có thể nhập vào username và password của họ và sau đó kết nối với mạng.

Cuối cùng, kích OK trên các cửa sổ để lưu thiết lập.

Kết nối và đăng nhập!

Giờ đây bạn đã cấu hình được máy chủ, các AP và có thể thực hiện kết nối.

Trên máy khách, chọn mạng từ danh sách các mạng không dây có sẵn. Trừ khi bạn đã kích hoạt chế độ máy khách tự động sử dụng đăng nhập Windows của nó, bằng không bạn sẽ được nhắc nhở nhập vào các chứng chỉ đăng nhập, như hình 12. Sử dụng tài khoản trên Windows Server nằm trong nhóm đã cấu hình trước trong phần Network Policy and Access Services. Nếu chọn nhóm Domain Users, tài khoản Administrator cần được cho phép mặc định.

Server12 Cấu hình nhận thực Wi Fi trong Windows Server 2008
Hình 22: Cửa sổ đăng nhập
Comments