So sánh mô hình TCP/IP và OSI, đơn vị dữ liệu và các giao thức chính

OSI

ĐƠN VỊ DỮ LIỆU (PDU)

GIAO THỨC CHÍNH

TCP/IP

Application

7

Data

Telnet, SMTP, POP3, FTP, HTTP, DNS, SSH, Whois,NetBIOS

4

Application

Presentation

6

Session

5

Transport

4

Segments

TCP, UDP, RTP

3

Transport

Network

3

Packets

IP, DHCP, ARP, RARP

2

Internet

Data Link

2

Frames

(ARP, RARP)* ,Token ring, 802.11 Wifi, FDDI, PPP, NDP, ADSL

1

Network Access

Physical

1

Bits


(*) Đối với giao thức ARP, RARP thì trong mô hình OSI nó thuộc tầng Network, còn trong mô hình TCP/IP nó thuộc tầng Network Acess. Có sự mập mờ này là do ARP và RARP hoạt động ở bên dưới IP nhưng ở trên tầng liên kết (Data Link), vậy có thể nói là nó nằm ở khoảng trung gian giữa hai tầng.

(c) vnaking
Comments