Các cặp giao thức và dịch vụ cùng với Port number tương ứng


Port

TCP

UDP

protocol

20

TCP

 

FTP - data transfer

21

TCP

 

FTP - control (command)

22

TCP

 

SSH

22

TCP

 

SSL

23

TCP

 

Telnet

25

TCP

 

SMTP

53

TCP

UDP

DNS

69

 

UDP

TFTP

80

TCP

 

HTTP

110

TCP

 

POP3

443

TCP

 

HTTPS (Security)

(c) vnaking