5. Các tiêu chuẩn XML

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Tổng quan: Các tiêu chuẩn XML

Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau trong XML. Ngoài các tiêu chuẩn cơ sở, các tiêu chuẩn khác xác định lược đồ, trang văn bản, các đường kết nối, dịch vụ Web, bảo mật và các vấn đề quan trọng khác. Phần này sẽ bàn về những tiêu thuẩn phổ biến nhất cho XML, và hướng dẫn bạn tham khảo các tiêu chuẩn khác.

Đặc tính kỹ thuật XML

Đặc tính kỹ thuật này nằm trong w3.org/TR/REC-xml, xác định nguyên tắc cơ bản cho văn bản XML. Các quy tắc văn bản XML đã đề cập trên kia sẽ được xác định ở đây.

Ngoài tiêu chuẩn XML cơ bản, đặc tính kỹ thuật Không gian tên là một phần quan trọng khác trong XML. Bạn cũng có thể tìm thấy tiêu chuẩn cho không gian tên trong W3C: w3.org/TR/REC-xml-names/.

Lược đồ XML

Ngôn ngữ lược đồ XML được xác định trong ba phần:

 • Bài sơ lược, xem tại w3.org/TR/xmlschema-0, giới thiệu về văn bản lược đồ XML và mục đích thiết kế chúng;
 • Tiêu chuẩn cho kết cấu văn bản, nằm tại w3.org/TR/xmlschema-1, minh họa cách xác định kết cấu văn bản XML;
 • Tiêu chuẩn cho loại dữ liệu, nằm trong w3.org/TR/xmlschema-2, xác định một số loại dữ liệu thông thường và quy tắc tạo ra kiểu dữ liệu mới.

Hướng dẫn này bàn vắn tắt về sơ đồ Xác định nội dung văn bản; nếu bạn muốn hoàn thành các chi tiết trong quá trình làm việc với lược đồ XML, bài sơ lược sẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu.


XSL, XSLT, và XPath

Extensible Stylesheet Language, XSL, xác định một bộ các phần tử (được gọi là các chủ thể định dạng) mà mô tả cách định dạng dữ liệu. Để rõ ràng, tiêu chuẩn này thường được xem như là XSL-FO để phân biệt với XSLT. Mặc dù nó được thiết kế để tạo ra các văn bản in chất lượng cao, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các chủ thể định dạng để tạo ra các tệp âm thành từ XML. Tiêu chuẩn XSL-FO xem tại w3.org/TR/xsl/.

Extensible Stylesheet Language for Transformations, XSLT là một từ vựng XML mô tả cách chuyển một văn bản XML thành một cái khác. Tiêu chuẩn này xem tại w3.org/TR/xslt (không có gạch chéo kết thúc).

XPath, XML Path Language (Ngôn ngữ đường dẫn XML), là một trật tự cú pháp miêu tả các vị trí trong văn bản XML. Bạn sử dụng XPath trong các trang XSLT để mô tả những phần trong văn bản XML mà bạn muốn chuyển đổi. XPath cũng được sử dụng trong các tiêu chuẩn XML khác, đây là lý do tại sao nó khác biệt trong XSLT. XPath được xác định tại w3.org/TR/xpath (không có gạch chéo kết thúc).


DOM

Document Object Model xác định cách thức một văn bản XML được chuyển đổi thành một kết cấu cây bộ nhớ. DOM được xác đinh trong một số cá chi tiết kỹ thuật tại W3C:

 • DOM Lõi xác định bản thân DOM, kết cấu cây, và các loại mắt xích, loại trừ mà mã sẽ tìm thấy khi nó di chuyển qua cây. Chi tiết kỹ thuật đầy đủ xem tại w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/.
 • Sự kiện xác định các sự kiện có thể xảy ra với cây và cách các sự kiện đó được xử lý. Chi tiết kỹ thuật này là nhằm điều hòa sự khác nhau trong các mô hình chủ thể của Netscape và Internet Explorer từ phiên bản 4 của các trình duyệt này. Chi tiết kỹ thuật này xem tại w3.org/TR/DOM-Level-2-Events/.
 • Cách thức xác đinh cách các trang XSLT và CSS được truy cập bằng một chương trình. Chi tiết kỹ thuật này xem tại w3.org/TR/DOM-Level-2-Style/.
 • Traversals (những chỗ giao nhau) và Ranges (chuỗi) xác định những giao diện cho phép các chương trình giao nhau với cây hoặc xác định một chuỗi mắt xích trong cây. Bạn có thể xem chi tiết kỹ thuật đầy đủ tại w3.org/TR/DOM-Level-2-Traversal-Range/.
 • Các quan điểm xác định một giao diện Quan điểm Trừu tượng cho bản thân văn bản. Xem w3.org/TR/DOM-Level-2-Views/ để biết thêm thông tin.


SAX, JDOM, và JAXP

API cho XML xác định các sự kiện và giao diện được sử dụng để tác động với bộ kiểm ngữ XML SAX-phục tùng. Bạn có thể xem chi tiết kỹ thuật SAX hoàn thiện tại www.saxproject.org.

Dự án JDOM được Jason Hunter và Brett McLaughlin tạo ra ở jdom.org/. Trong trang JDOM, bạn có thể tìm thấy mã, chương trình mẫu và các công cụ khác để bắt đầu (Bài trên developerWorks về JDOM, xem bài viết trên JDOM, xem Tài nguyên).

Một điểm nổi bật của SAX và JDOM là cả hai đều đến từ nhóm phát triển XML, không phải từ một tổ chức chuẩn hóa. Sự thích ứng rộng rãi của chúng đã tạo điều kiện tham gia dễ dàng cho các nhà phát triển trên khắp thế giới.

Bạn có thể tìm thấy mọi điều về JAXP tại java.sun.com/xml/jaxp/.


Kết nối và tham khảo

Có hai tiêu chuẩn để kết nối và tham khảo trong XML: XLink và XPointer:

 • XLink, Ngôn ngữ kết nối XML, xác định nhiều cách để kết nối các nguồn với nhau. Bạn có thể thực hiện kết nối điểm-tới-điểm (như với phần tử <a> ) hoặc kết nối mở rộng, cái có thể mang nhiều kết nối đa điểm, kết nối thông qua bên thứ ba, và những nguyên tắc xác định ý nghĩa của nó tuân theo một kết nối cho trước.Tiêu chuẩn XLink w3.org/TR/xlink/.
 • XPointer, Ngôn ngữ XML Pointer, dùng XPath như một con đường để tham chiếu các tài nguyên khác. Nó cũng bao gồm một số mở rộng cho XPath. Có thể tìm thấy ở www.w3.org/TR/xptr/.


Bảo mật

Có hai tiêu chuẩn dấu hiệu nhận biết bảo mật của văn bản. Là Chữ ký số XML tiêu chuẩn (w3.org/TR/xmldsig-core/), là cái xác định cấu trúc văn bản XML cho chữ ký số. Bạn có thể tạo một chữ ký số XML cho bất kỳ dạng dữ liệu nào, Dù đó là văn bản XML hay tệp HTML, thuần văn bản, dữ liệu nhị phân, ... Bạn có thể sử dụng chữ ký số để xác nhận một tệp đặc biệt không cần phải điều chỉnh sau khi nó được ký. Nếu dữ liệu chữ ký là một văn bản XML, bạn có thể gắn văn bản vào trong chính nó, điều này khiến việc xử lý dữ liệu và chữ ký trở nên rất đơn giản.

Một tiêu chuẩn khác xác định văn bản XML mã hóa. Thật là tuyệt khi một văn bản XML được soạn ra để con người có thể đọc và hiểu nó, tuy nhiên sẽ là rắc rối nếu văn bản đó bị xử lý sai. Tiêu chuẩn Mã XML tiêu chuẩn (w3.org/TR/xmlenc-core/) xác định các phần của văn bản XML được mã hóa như thế nào.

Sử dụng kết hợp các tiêu chuẩn này, bạn có thể hoàn toàn tự tin khi sử dụng văn bản XML. Tôi có thể số hóa một văn bản XML quan trọng, tạo ra một chữ ký có chứa bản thân văn bản đó. Sau đó tôi có thể mã hóa văn bản (dùng chìa khóa riêng của tôi và khóa công cộng của bạn) và gửi nó cho bạn. Khi bạn nhận được nó, bạn có thể giải mã văn bản bằng chía khóa riêng của bạn và khóa công cộng của tôi, và chỉ có bạn biết tôi là người gửi văn bản này cho bạn. (Nếu cần, bạn có thể chứng mình tôi gửi cho bạn.) Khi bạn đã giải mã văn bản, bạn có thể sử dụng chữ ký số để đảm bảo rằng văn bản sẽ không bị chỉnh sửa bằng cách nào đó.


Dịch vụ Web

Dịch vụ Web là một loại yêu cầu quan trọng. Một dịch vụ Web là một đoạn mã có thể được tìm ra, mô tả và truy cập khi sử dụng XML. Có một số lượng lớn các hoạt động ở đây, nhưng chỉ có 3 tiêu chuẩn chính đối với dịch vụ Web:

 • SOAP: Simple Object Access Protocol, SOAP xác định một định dạng văn bản miêu tả cách dẫn chứng phương pháp của một đoạn mã. Yêu cầu của tôi tạo ra một văn bản XML mô tả phương pháp mà tôi muốn dẫn chứng, vượt qua các giới hạn cần thiết, và gửi văn bản thông qua mạng lưới tới đoạn mã đó. Đoạn mã nhận được văn bản, thể hiện nó, dẫn chứng phương pháp tôi yêu cầu, và gửi trả một văn bản XML đã mô tả kết quả. Phiên bản 1.1 của đặc tính kỹ thuật SOAP xem tại w3.org/TR/SOAP/. Xem w3.org/TR/ để thấy tất cả các hành động liên quan đến SOAP của W3C.
 • WSDL: Web Services Description Language (Ngôn ngữ Mô tả Dịch vụ Web) là một từ vựng XML mô tả một dịch vụ Web. Có thể viết một đoạn mã mang một văn bản WSDL và dẫn chứng một dịch vụ Web chưa từng được thấy trước đó. Thông tin trong file WSDL xác định tên của dịch vụ Web service, tên phương thức của nó, những tranh luận về phương pháp đó và các chi tiết khác. Bạn có thể tìm hiểu về chi tiết kỹ thuật WSDL mới nhất tại w3.org/TR/wsdl (không gạch chéo xuống).
 • UDDI: Universal Description (Mô tả Phổ quát), Discovery and Integration Protocol (Khám phá và Giao thức Tích hợp) xác định một SOAP tới nơi đăng ký dịch vụ Web. Nếu bạn có đoạn mã mà bạn muốn triển khai thành một dịch vụ Web, chi tiết kỹ thuật UDDI sẽ xác định cách thức đưa sự mô tả dịch vụ của bạn vào nơi đăng ký. Nếu bạn đang tìm một đoạn mã cung cấp một chức năng nhất định, chi tiết kỹ thuật UDDI sẽ xác định cách thức đặt vấn đề đăng ký để tìm thấy cái bạn muốn. Nguồn về tất cả UDDI xem tại uddi.org.


Những tiêu chuẩn khác

Còn có một số các tiêu chuẩn XML khác mà chúng tôi sẽ không đi sâu. Một số tiêu chuẩn còn có thể áp dụng rộng rãi như Scalable Vector Graphics (www.w3.org/TR/SVG/) và SMIL, the Synchronized Multimedia Integration Language (www.w3.org/TR/smil20/), có nhiều tiêu chuẩn đặc trưng-công nghiệp. Ví dụ, Liên minh HR-XML xác định một lượng tiêu chuẩn XML cho Nguồn Nhân lực; bạn có thể tìm các tiêu chuẩn này tại hr-xml.org.

Cuối cùng, muốn tìm kho các tiêu chuẩn XML hãy vào Cover Pages để biết thêm thông tin về nhiều sơ đồ XML và các nguồn khác. Trang này miêu tả các tiêu chuẩn cho nhiều ngành công nghiệp đa dạng.

5 của 7 | Trang trước | Trang sau


Comments